Sb

Trimethylantimony

Identification

Acronym:

TMSb

CAS-No:

594-10-5

Application:

ALD, III/V, IV EPI DOPANT

Purity Grade:

EG